Ako správne nakladať s odpadmi?

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
Image

Podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch je držiteľ odpadu, teda pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe, povinný:

 • správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,

 • zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,

 • zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označovať ich určeným spôsobom a nakladať s nimi v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi,

 • zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva

 • odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak,

 • viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,

 • ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,

 • predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,

 • skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,

 • zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v ustanovených oblastiach,

 • umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve prístup na pozemky, do stavieb, priestorov a zariadení, odoberanie vzoriek odpadov a na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom; ustanovenia osobitného predpisu týmto nie sú dotknuté,

 • vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve,

 • zabezpečiť na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri spracovateľskej operácii v colnom režime aktívny zušľachťovací styk alebo ich vývoz podľa tohto zákona,

 • na žiadosť orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva alebo nimi poverenej osoby bezplatne poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie a aktualizáciu programu alebo programu predchádzania vzniku odpadu.

Registrácia odpadov

Podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov alebo prepravu odpadov ako svoj predmet podnikania, je povinný v lehote do 14 dní od začatia výkonu tejto činnosti sa zaregistrovať na okresnom úrade v mieste svojho sídla alebo miesta podnikania.

Povinnosť zaregistrovať sa do zoznamu podľa § 98 zákona o odpadoch má:

 • Ten, kto vykonáva zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov ako svoj predmet podnikania (ak nie je na vykonávanie zberu odpadov potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. zákona o odpadoch)

 • Obchodník, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú má súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. zákona o odpadoch (Obchodník je podnikateľ, ktorý pri kúpe a následnom predaji odpadu koná vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť)

 • Sprostredkovateľ, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú má súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. zákona o odpadoch (Sprostredkovateľ je podnikateľ, ktorý organizuje zhodnocovanie odpadu alebo zneškodňovanie odpadu v mene iných osôb)

 • Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton,

 • Dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú má súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. zákona o odpadoch

 • Dopravca odpadu, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre cudziu potrebu, ak svoju činnosť nevykonáva ako súčasť činnosti, na ktorú má súhlas podľa § 97 ods. 1 alebo autorizácia podľa § 89 ods. 1. zákona o odpadoch

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva