Čo je EIA a koho presne sa týka?

Skratka EIA (Environmental Impact Assessment) znamená posudzovanie vplyvov na životné prostredie. O aké vplyvy však ide a koho presne sa to týka? EIA je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky a prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju. Umožňuje posudzovať a predvídať potenciálny vplyv projektov, stavebných prác a iných činností na životné prostredie, a to prostredníctvom príslušného zákona. Cieľom je minimalizovať negatívne dopady.

Podať EIA musí každý, kto plánuje realizovať činnosti konkretizované v príslušnom zákone, ako napríklad stavebné dielo, prevádzku, zmenu prevádzky, infraštruktúrne projekty či iný zásah do prírodného prostredia alebo krajiny, vrátane ťažby nerastných surovín. Pokiaľ neviete, či sa aj vás EIA týka, kontaktujte nás a my vám radi všetko osobne upresníme.
Image

Proces EIA v praxi

Na Slovensku upravuje proces EIA zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zabezpečuje vysokú úroveň ochrany životného prostredia pri realizáciách nových, najmä stavebných projektov.

Proces EIA zahŕňa tieto postupné kroky:

  • Identifikovať svoju povinnosť podať EIA

  • Preliminárne posúdenie a predloženie základných informácií orgánu verejnej správy

  • Predloženie dokumentácie základných informácií o projekte

  • Posúdenie potreby EIA pre daný projekt

  • Predloženie podrobnej EIA správy o projekte

  • Verejné prerokovanie a schválenie či neschválenie EIA správy o projekte

Ako vám vieme pomôcť s EIA my?

Radi vám pomôžeme s procesom EIA a posúdením vplyvov na životné prostredie, a to v súlade s príslušnými zákonmi. Zabezpečíme pre vás tieto služby:

  • Kompletnú dokumentáciu EIA pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre príslušnú navrhovanú činnosť

  • Komunikáciu s miestnymi úradmi, orgánmi štátnej správy a inými zainteresovanými stranami v celom procese EIA

  • Spracovanie a podanie potrebných žiadostí

  • Vypracovanie odborných posudkov


Pokiaľ máte otázky alebo si chcete priamo naše služby objednať, neváhajte nás kontaktovať pre viacej informácií.

Potrebujete zabezpečiť proces EIA pre váš nový projekt?