EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

EIA (Environmental Impact Assessment) je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA v Slovenskej republike upravuje zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

Navrhovaná činnosť alebo zmena navrhovanej činnosti (ďalej len „navrhovaná činnosť alebo jej zmena“) je realizácia stavieb, iných zariadení, realizačný zámer alebo iný zásah do prírodného prostredia alebo do krajiny meniaci fyzické aspekty lokality vrátane ťažby nerastnej suroviny.
Image

V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pre Vás zabezpečíme:

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre navrhovanú činnosť (EIA)

  • Komunikácia s miestnymi úradmi, orgánmi štátnej správy a inými zainteresovanými stranami v procese EIA

  • Spracovanie a podanie žiadostí

  • Vypracovanie odborných posudkov

IPKZ - Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

IPKZ je skratka pre integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania životného prostredia. Je to súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia.

V rámci IPKZ zabezpečíme pre Vás:

  • Vypracovanie východiskovej správy

  • Komplexné odborné poradenstvo IPKZ

  • Vypracovanie žiadosti IPKZ vrátane príloh

  • Spracovanie a zabezpečenie odborných posudkov

  • Konzultácie v oblasti IPKZ a prerokovanie žiadosti IPKZ so správnym orgánom, až po úspešné vydanie integrovaného povolenia

Image

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva