Potrebujete poradiť s registráciou zdravotníckych pomôcok pri výrobcoch so sídlom v SR?

Pokiaľ potrebujete pomôcť s registráciou zdravotníckych pomôcok a ich výrobcov so sídlom v SR, ponúkame vám naše služby.

Image

Koho sa registrácia zdravotníckych pomôcok týka?


Registrácia zdravotníckych pomôcok podľa § 110 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z. sa týka výrobcov diagnostických ZP in vitro (IVD ZP) so sídlom v SR alebo ich splnomocnených zástupcov so sídlom v SR.

Oznámenie výrobcu zdravotníckych pomôcok podľa § 110 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z.z. sa týka výrobcov zdravotníckych pomôcok (ZP) a aktívne implantovateľných zdravotníckych pomôcok (AIZP) so sídlom v SR alebo ich splnomocnených zástupcov so sídlom v SR.

Aké dokumenty je potrebné predložiť?


Štátnemu ústavu je potrebné predložiť tieto dokumenty:

 • Sprievodný list vyplnený podľa pokynov.

 • Splnomocnenie od výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu v EÚ, pokiaľ registráciu vykonáva iný subjekt.

 • Formulár na registráciu alebo oznámenie v 2 vyhotoveniach.

 • Príloha k formuláru, pokiaľ sa žiadosť týka viac ako jednej zdravotníckej pomôcky, prípadne má viacej modelov alebo má ZP príslušenstvo, ktoré sa sem uvedie.

 • Kódy medzinárodne uznávaného názvoslovia ZP, ktoré sa uvádzajú vo formulári a aj v prílohe.

 • ES/EÚ vyhlásenie o zhode v 1 vyhotovení.

 • ES/EÚ certifikáty v 1 vyhotovení, vystavené notifikovanou osobou (skúšobňou) so sídlom v EÚ.

 • Návod na použitie ZP v slovenskom jazyku.

 • Označenie zdravotníckej pomôcky, vonkajší obal ZP.

 • Technickú dokumentáciu zdravotníckej pomôcky.

 • Návrh na vyúčtovanie podľa Sadzobníka výkonov a služieb.

Vyhlásenie o zhode


Podľa nariadenia vlády č. 569/2001 Z.z. o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro alebo nariadenia európskeho parlamentu MDR 2017 745 o zdravotníckych pomôckach (ZP, AIZP) musí byť ako súčasť podania kópia ES/EÚ vyhlásenia o zhode.Návod na použitie ZP


Návod na použitie zdravotníckej pomôcky musí byť v slovenskom jazyku a obsahovať údaje v súlade s prílohou I kapitoly III bodom 23.4 MDR 2017/745 o zdravotníckych pomôckach alebo s prílohou č. 1 bodom 2.8.8 NV 569/2001.

Označenie ZP sa k podaniu prikladá buď v podobe schváleného grafického návrhu originálneho obalu, resp. štítku v slovenskom jazyku, alebo v podobe fotografie vonkajšieho obalu ZP. Priložiť sa dá aj samotný obal zdravotníckej pomôcky.

Image

Ponúkame vám

Pokiaľ sa aj vaša firma chystá uvádzať zdravotnícke pomôcky na náš trh alebo na trh v krajinách EÚ a potrebuje pomôcť s registráciou zdravotníckych pomôcok, zabezpečíme pre vás tieto služby:

 • vypracovanie potrebných dokumentov,

 • pomoc pri registrácii,

 • pomoc pri oznámení výrobcu,

 • vypracovanie textov na etikety výrobkov,

 • kontrolu dokumentácie alebo jej aktualizáciu,

 • poradenstvo.

Potrebujete konzultáciu na túto tému alebo pomôcť s dokumentáciou?