KBÚ – Karta bezpečnostných údajov

Profesionálne pripravíme KBÚ – karty bezpečnostných údajov, ktoré potrebujete pre určité výrobky s obsahom chemikálií (zmesi). Kedy je nutné ich mať a čo vám ponúkame?

Image

Odbremeňte svoje plecia! Nechajte nás vypracovať KBÚ, karty bezpečnostných údajov, pre výrobky s obsahom chemikálií za vás

Za pomoci špičkového softvéru, ktorý zabezpečí správnosť všetkých údajov, profesionálne a odborne pripravíme KBÚ pre každého výrobcu alebo dovozcu. Nemusíte sa tak trápiť s vypracovaním potrebnej dokumentácie sami. Všetko za vás spracujeme a dokumenty odborne vytvoríme. Navyše, karty bezpečnostných údajov vieme preložiť až do 27 jazykov sveta podľa vašej potreby!


Čo to KBÚ je?

Karta bezpečnostných údajov - KBÚ, predstavuje komplexný dokument pre poskytovanie informácií príjemcom chemikálií, resp. látok a zmesí. V angličtine ide o dokumentáciu s názvom Safety Data Sheet (SDS). Je nástrojom, ktorým informuje dodávateľ látky, chemikálie, svojho odberateľa o jej vlastnostiach a spôsoboch zaobchádzania. Používa sa napríklad pre pracie a čistiace prostriedky či iné výrobky obsahujúce chemikálie.

Kto má povinnosť KBÚ vypracovať?

Karty bezpečnostných údajov je povinný vypracovať primárne každý výrobca látky (zmesi) v prípadoch uvedených v čl. 31 Nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Túto je povinný následne poskytnúť aj dodávateľ látky (zmesi) príjemcovi chemikálie a Národnému toxikologickému informačnému centru v štátnom jazyku.

Inými slovami, KBÚ má povinnosť vypracovať každý účastník dodávateľského reťazca, či už výrobca, dovozca, alebo distribútor pri uvádzaní výrobkov na slovenský trh a poskytnúť ich svojim odberateľom a Národnému toxikologickému informačnému centru v slovenskom jazyku, ak:

  • látka alebo zmes spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP,

  • látka je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII REACH, alebo

  • látka je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok ("Kandidátsky zoznam") na prípadnú autorizáciu podľa článku 59 ods. 1 REACH z akýchkoľvek iných dôvodov.

KBÚ sa neposkytuje pre výrobok - predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie.

Čo vám ponúkame?

V prípade dokumentácie KBÚ radi pre vás zabezpečíme tieto služby:

  • vyhotovenie kariet bezpečnostných údajov – KBÚ,

  • revíziu neaktuálnych KBÚ,

  • kontrola správnosti údajov KBÚ,

  • poradenstvo ohľadne KBÚ.

Potrebujete konzultáciu na túto tému alebo priamo pomôcť s dokumentáciou a vytvorením KBÚ?