KBÚ – Karta bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) predstavuje komplexný dokument na poskytovanie informácií príjemcom chemikálií (látok a zmesí). Je nástrojom, prostredníctvom ktorého dodávateľ chemikálie informuje svojho odberateľa o všetkých dôležitých aspektoch súvisiacich s nebezpečnými vlastnosťami chemikálie, so spôsobmi ako bezpečne s chemikáliou zaobchádzať a v neposlednom rade aj s právnymi aspektmi, ktoré s jej používaním alebo prípadne vzniknutou nebezpečnou situáciou súvisia. KBÚ sa neposkytuje pre výrobok (predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie).

Image

KBÚ má povinnosť vypracovať každý účastník dodávateľského reťazca (výrobca, dovozca, distribútor, následný užívateľ) a poskytovať ju svojim odberateľom a Národnému toxikologickému informačnému centru v slovenskom jazyku (pri dodávaní na slovenský trh) vtedy, ak:

  • látka alebo zmes spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná podľa nariadenia CLP

  • látka je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) podľa kritérií uvedených v prílohe XIII REACH alebo

  • látka je zahrnutá do zoznamu kandidátskych látok ("Kandidátsky zoznam") na prípadnú autorizáciu podľa článku 59 ods. 1 REACH z akýchkoľvek iných dôvodov

Dodávateľ látky, alebo zmesi je povinný vypracovať kartu bezpečnostných údajov a poskytnúť ju každému príjemcovi látky alebo zmesi a Národnému toxikologickému informačnému centru v štátnom jazyku.

Ponúkame komplexné riešenie odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva