Potrebujete zostaviť havarijný plán?

Neočakávané udalosti a mimoriadne okolnosti často prinášajú hrozby, ktorým treba efektívne a včas čeliť. Správne postavený havarijný plán umožňuje prevádzke ochrániť procesy, majetok a životy ľudí. Obráťte sa preto na nás a my vám vypracujeme potrebné technické a legislatívne zabezpečenie, týkajúce sa vodného hospodárstva podľa vodného zákona – zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Image

Čo havarijný plán zahŕňa?

Havarijný plán predstavuje smernicu alebo efektívny plán riadenia kritických situácii na prevádzke, zahŕňajúci rôzne postupy a návody, ako presne konať pri vzniku nepredvídateľných okolností. Tieto okolnosti môžu byť rôzne. Cieľom je v prvom rade ochrana života a zdravia ľudí, ochrana prírody a životného prostredia, ako aj ochrana kultúrnych hodnôt alebo majetku tak, aby sa minimalizovali vzniknuté škody.

Havarijný plán vo vodnom hospodárstve

Legislatívny základ pre havarijný plán tvorí zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene neskorších predpisov. Vypracovaný havarijný plán schvaľuje následne Slovenská Inšpekcia životného prostredia. Tento proces má svoje postupy a dokumentáciu, ktorú je potrebné predložiť. Pokiaľ potrebujete odborne poradiť, ako sa vašej spoločnosti táto legislatíva konkrétne týka, alebo priamo havarijný plán vypracovať, neváhajte nás kontaktovať.

Havarijný plán je nutné aktualizovať pri každej organizačnej zmene, zmene charakteru výroby alebo rozsahu výroby, či pri zmene rozsahu a spôsobu zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Každý aktualizovaný havarijný plán opätovne schvaľuje inšpekcia. Nariaďuje to vyhláška MŽ SR č. 200/2018 Z. z.

Vypracujeme aj povodňový plán

Povodne môžu spôsobiť značné škody na majetku a ohroziť životy ľudí. Povodňový plán sa snaží čeliť povodniam s predvídateľnosťou a kontrolou. Vypracovanie základného dokumentu pre riadenie ochrany pred povodňami je našou ďalšou službou, ktorú vieme ponúknuť.

Povodňový plán bude obsahovať:

 • zabezpečovanie včasných a spoľahlivých informácií o vývoji povodne

 • možnosti ovplyvnenia odtokového režimu

 • organizáciu a prípravu zabezpečovacích prác

 • spôsob zabezpečenia včasnej aktivizácie povodňových orgánov

 • zabezpečenie hlásnej a hliadkovej služby a ochrany objektov

 • spôsob prípravy a organizácie záchranných prác

 • zabezpečenie povodňami narušených základných funkcií v objektoch a v území

 • smerodajné limity stupňov povodňovej aktivity

Image

Vypracujeme aj povodňový plán

Povodne môžu spôsobiť značné škody na majetku a ohroziť životy ľudí. Povodňový plán sa snaží čeliť povodniam s predvídateľnosťou a kontrolou. Vypracovanie základného dokumentu pre riadenie ochrany pred povodňami je našou ďalšou službou, ktorú vieme ponúknuť.

Povodňový plán bude obsahovať:

 • zabezpečovanie včasných a spoľahlivých informácií o vývoji povodne

 • možnosti ovplyvnenia odtokového režimu

 • organizáciu a prípravu zabezpečovacích prác

 • spôsob zabezpečenia včasnej aktivizácie povodňových orgánov

 • zabezpečenie hlásnej a hliadkovej služby a ochrany objektov

 • spôsob prípravy a organizácie záchranných prác

 • zabezpečenie povodňami narušených základných funkcií v objektoch a v území

 • smerodajné limity stupňov povodňovej aktivity

Povodňový plán stavby

Povodňový plán stavby konkrétne vymedzí záujmové územie, vrátane podrobnejšieho popisu a charakteristiky záplavového územia i odtokových pomerov. Nasleduje popis možného ohrozenia v blízkosti stavby, jeho druhu a rozsahu. Súčasťou sú aj kontakty na povodňový orgán a povodňovú komisiu, stanovenie stupňov povodňovej aktivity (SPA), ako aj vyžadované činnosti pre jednotlivé stupne SPA a povinnosti zhotoviteľa stavby, ktoré z toho vyplývajú. Povodňový plán je nakoniec doplnený o mapové podklady a odkazy na samostatné prílohy.

Vypracovanie havarijného a povodňového plánu si vyžaduje mnoho času, dôslednú analýzu pomerov, prípravu podkladov a ich súlad so smerodajnou legislatívou. Preto radi s týmito úkonmi vašej spoločnosti pomôžeme, a to v každej fáze procesu. Pokiaľ máte otázky, alebo si chcete priamo služby objednať, neváhajte nás kontaktovať pre viacej informácií.

Potrebujete svoje oddelenie odbremeniť a vypracovať havarijný plán alebo povodňový plán?