Potrebujete pomôcť pri posudzovaní zhody a s certifikátom o zhode pred uvedením výrobkov na trh?

Pokiaľ potrebujete poradiť alebo pomôcť s prípravou dokumentácie a vyhlásenia o zhode pred uvedením výrobkov na trh či už u nás, alebo v EÚ, ponúkame vám naše služby.


Čo je vyhlásenie o zhode?


Každý výrobca musí pred uvedením výrobkov na trh EÚ zabezpečiť, aby spĺňali určité pravidlá a požiadavky. Tento proces môžeme nazvať ako posudzovanie zhody. Vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode predstavuje potvrdenie preukazujúce splnenie patričných technických požiadaviek výrobku stanovených v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody. Vydaním vyhlásenia o zhode alebo EÚ vyhlásenia o zhode zodpovedá výrobca za zhodu určitého výrobku s požiadavkami stanovenými v zákone alebo technických predpisoch z oblasti posudzovania zhody.

Image

Aké pravidlá musí výrobca dodržať pred uvedením výrobku na trh?

Ak ste výrobca, ste zodpovedný za uvedenie výrobku na trh a musíte predtým zabezpečiť niektoré úkony:

 • pripraviť technickú dokumentáciu pred uvedením výrobku na trh,

 • zabezpečiť, aby bola orgánom dohľadu nad trhom sprístupnená technická dokumentácia (ak si to vyžadujú) hneď po uvedený výrobku na trh,

 • uchovávať technickú dokumentáciu počas 10 rokov od dátumu uvedenia výrobku na trh.

Čo musí obsahovať technická dokumentácia výrobku?

V technickej dokumentácii výrobku by mali byť uvedené predovšetkým informácie o návrhu, výrobe a používaní výrobku. Musí obsahovať všetky údaje potrebné na preukázanie zhody výrobku s uplatniteľnými požiadavkami. Je podkladom pre EÚ vyhlásenie o zhode, aby mohol byť výrobok označený označením CE.

Technická dokumentácia by mala obsahovať:

 • vaše meno a adresu alebo meno a adresu splnomocnených zástupcov,

 • stručný popis výrobku,

 • identifikáciu výrobku, napríklad jeho sériové číslo,

 • názov a adresu všetkých podnikov, ktoré sa podieľali na návrhu a výrobe výrobku,

 • názov a adresu všetkých notifikovaných orgánov, ktoré sa podieľali na posúdení zhody výrobku,

 • popis postupu posudzovania zhody, podľa ktorého sa postupovalo,

 • EÚ vyhlásenie o zhode,

 • označenie a návod na použitie,

 • súpis príslušných predpisov, ktoré výrobok spĺňa,

 • uvedenie technických noriem, ktoré výrobok podľa vyhlásenia spĺňa,

 • zoznam častí,

 • výsledky skúšky,

 • súčasťou by mala byť aj analýza hodnotenia možných rizík.Čo je EÚ vyhlásenie o zhode?

Ide o povinný dokument, ktorý musí výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca podpísať a vyhlásiť tak, že výrobky spĺňajú požiadavky EÚ. Podpisom vyhlásenia preberá výrobca plnú zodpovednosť za súlad výrobku s právnymi predpismi Európskej únie.

Vyhlásenie o zhode alebo EÚ vyhlásenie o zhode, ani certifikácia výrobkov nezbavujú výrobcu zodpovednosti za vadný výrobok ani za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Ponúkame vám

Pokiaľ sa aj vaša firma chystá uvádzať výrobky na náš trh alebo na trh v krajinách EÚ, zabezpečíme pre vás tieto služby:

 • vypracovanie technickej dokumentácie,

 • vypracovanie vyhlásenia o zhode,

 • vypracovanie EÚ vyhlásenia o zhode,

 • vypracovanie analýzy rizík,

 • vypracovanie textov na etikety výrobkov,

 • kontrolu dokumentácie alebo jej aktualizáciu,

 • poradenstvo.

Potrebujete konzultáciu na túto tému alebo priamo pomôcť s dokumentáciou a prehlásením o zhode?