Kedy potrebuje podnikateľ CE certifikát výrobku, a ako je to pri obchodovaní s Veľkou Britániou?

Otázka certifikácie výrobkov je pre výrobcov i obchodníkov pred uvedením svojich produktov na trh EÚ jednou z podmienok. CE certifikát nielenže potvrdzuje, že výrobok spĺňa bezpečnostné, zdravotné a environmentálne požiadavky Európskej únie, no v mnohých prípadoch je aj povinný.
Image

Čo je CE certifikát?

CE certifikát a vyhlásenie o zhode sú dve základné požiadavky, ktoré sa týkajú viacerých kategórií výrobkov uvádzaných na trh u nás, no aj v celej Európskej únii. Pričom vyhlásenie o zhode môžeme definovať ako dokument, ktorý vydáva a podpisuje výrobca alebo dovozca, aby preukázali, že výrobok spĺňa príslušné technické požiadavky a normy, a to ešte pred začiatkom distribúcie a predaja.

Na druhej strane, CE certifikát označuje už konkrétne výrobky, ktoré vyhovujú právnym predpisom EÚ, a na základe toho sa môžu voľne predávať na európskom trhu. Pre určité kategórie výrobkov je dokonca povinný. Tie sú podrobne špecifikované v príslušných smerniciach. Ide napríklad o elektrické a elektronické zariadenia, prístroje, výťahy, stavebné výrobky či hračky. Naopak, toto označenie nepotrebujú potravinárske a kozmetické výrobky, lieky ani chemikálie. Je dokonca vyslovene zakázané umiestňovať značku CE na tie výrobky, pre ktoré neexistujú žiadne špecifikácie EÚ, alebo sa dané označenie vyslovene nevyžaduje.

Ako prebieha certifikácia výrobkov?

Ak chce výrobca umiestniť označenie CE na výrobok, ktorý ho má mať, nepotrebuje k tomu žiadne špeciálne oprávnenie, musí však zabezpečiť zhodu produktu so všetkými príslušnými technickými normami, ktoré platia pre celú EÚ. Je pritom úplne jedno, či sa výrobok vyrába v Európskej únii alebo mimo nej, dôležité je, že sa uvádza na európsky trh. Niektoré výrobky vyžadujú nezávislé posúdenie zhody s technickými normami priamo notifikovaným orgánom. Zoznam podobných kategórií produktov sa dá jednoducho vyhľadať.

Zhoda výrobku musí byť vždy písomne zdokumentovaná v technickej dokumentácií a následne je potrebné vypracovať a podpísať EÚ vyhlásenie o zhode. Na takýto výrobok sa potom bez problémov môže umiestniť značka CE.

Kde presne označenie CE umiestniť?

Označenie CE na výrobku pozostáva z veľkých písmen „CE“, ktoré by nemali byť menšie ako 5 mm, a mali by byť dostatočne viditeľné, čitateľné a nezmazateľné. Ak sa označenie nedá umiestniť priamo na výrobok, umiestňuje sa na obal výrobku, a v prípade, že obal produkt nemá, na sprievodný dokument.

CE certifikát má viaceré výhody

Výhodou CE certifikácie je nielen splnenie stanovených noriem a požiadaviek pre daný výrobok, ale aj vyššia dôveryhodnosť, konkurencieschopnosť produktov a možnosť obchodovania v celej EÚ bez nutnosti dodatočnej certifikácie v každej krajine. S označením CE nepožadujú orgány v jednotlivých štátoch žiadne iné certifikáty alebo testy. Výrobok tak deklaruje, že spĺňa všetky potrebné normy, ktoré EÚ pre danú kategóriu produktov stanovila. Táto uniformita a jednota uľahčujú predaj a distribúciu na celom európskom trhu.

A ako je to s trhom Veľkej Británie?

V súvislosti s BREXITOM zaviedlo Spojené kráľovstvo od 1. januára 2021 pre výrobky uvádzané na svoj trh označenie UKCA. Pôvodným zámerom bolo nahradiť CE certifikát platný v EÚ. Posledný termín prechodného obdobia certifikácie výrobkov bol stanovený na december 2024, avšak v auguste 2023 oznámila britská vláda, že v snahe riešiť byrokraciu, znížiť zaťaženie podnikov a vytvoriť pre firmy istotu, predĺžila termín až na neurčito. CE certifikát je tak naďalej platný aj pri uvádzaní daných výrobkov na trh Spojeného kráľovstva. Jedinú výnimku predstavujú stavebné výrobky, ktoré musia mať do júla 2025 aj britský certifikát UKCA.

Pre ktoré výrobky je označenie CE povinné?

 • Aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky

 • Zariadenia na spaľovanie plynu

 • Lanovkové zariadenia určené na prepravu osôb

 • Ekologický dizajn energetických výrobkov

 • Elektromagnetická kompatibilita – elektrické a elektronické zariadenia

 • Zariadenia a ochranné systémy určené na použitie v potenciálne nebezpečnej výbušnej atmosfére

 • Výbušniny na civilné použitie

 • Kotly na teplú vodu

 • Chladničky a mrazničky, ako aj zariadenia so spotrebou energie

 • Diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

 • Výťahy

 • Zariadenia s nízkym napätím

 • Stroje

 • Stavebné výrobky

 • Meracie zariadenia

 • Zdravotnícke pomôcky

 • Zariadenia s emisiou hluku do životného prostredia

 • Váhy s neautomatickou činnosťou

 • Osobné ochranné prostriedky

 • Tlakové zariadenia

 • Pyrotechnika

 • Rádiové a telekomunikačné koncové zariadenia

 • Rekreačné člny a plavidlá

 • Hračky

 • Jednoduché tlakové nádoby

Ak potrebujete služby a poradenstvo v oblasti certifikácie výrobkov, neváhajte nás kontaktovať