Zmena procesu EIA priniesla viaceré novinky. Ako novela zákona ovplyvní žiadateľov?

Novela zákona o EIA, posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktorá bola prijatá v roku 2023, priniesla na Slovensku viacero zmien v celom procese.
Image

EIA ako nástroj medzinárodnej environmentálnej politiky umožňuje posudzovanie vplyvov na životné prostredie pri realizovaní stavebnej činnosti či iných navrhovaných aktivít, ktoré zasahujú do prostredia krajiny. Práve vďaka existencii EIA posudzovania je zabezpečená ochrana životného prostredia, a tým aj trvalo udržateľný rozvoj. Posudzuje totiž potenciálny vplyv plánovaných investičných projektov, stavebných diel, zmien v prevádzke či budovanej infraštruktúry na životné prostredie s cieľom minimalizovať negatívne dopady.

Právny rámec EIA na Slovensku

Na Slovensku sa EIA posudzovanie vykonáva od roku 1994. V súčasnosti je v platnosti zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ten však prešiel viacerými novelizáciami a tá posledná č. 69/2023 Z. z. bola Národnou radou SR schválená ešte na jar minulého roka.

Zákon však podľa prezidentky Zuzany Čaputovej obmedzuje účasť dotknutej verejnosti na rozhodovacích procesoch EIA, ktoré sa týkajú životného prostredia. Dostáva sa podľa nej do rozporu s právom občanov na priaznivé životné prostredie, informácie o jeho stave, ako aj s medzinárodnoprávnymi záväzkami SR v oblasti životného prostredia a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

I keď zákon prezidentka Čaputová vetovala, poslanci ho nakoniec schválili. Na jeseň 2023 sa preto v súvislosti so zákonom EIA obrátila na Ústavný súd SR. Uvidíme teda, aký vývoj u nás proces EIA ešte v budúcnosti naberie. V súčasnosti je však zákon v platnosti podľa najnovšej novelizácie, okrem čl. IV, ktorý nadobudne účinnosť 1. apríla 2024.

Ten sa týka zmeny a doplnenia zákona o územnom plánovaní, konkrétne § 41 zákona č. 200/2022 Z. z. Zavádza povinnosť zverejňovať územné plány a ich zmeny na internete, pričom cieľom je zabezpečiť transparentnosť a lepší prístup k informáciám.

Čo priniesla novela zákona o EIA?

Novela zákona o EIA z minulého roku si vyslúžila patričnú kritiku od verejnosti, ochranárov a neziskového sektoru. Zákon po novom obmedzuje účasť verejnosti na rozhodovacích procesoch EIA. Vypúšťa totiž ustanovenia umožňujúce verejnosti podať odvolanie nielen proti rozhodnutiu o posudzovaní navrhovanej činnosti, ale aj proti záverečnému stanovisku. Práve tým sa verejnosť v minulosti dokázala na EIA procese aktívne zúčastňovať. Ruší sa aj možnosť predkladať pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti alebo jej zmeny zo strany verejnosti, obcí, samosprávnych krajov, orgánov alebo osôb.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie ostáva aj naďalej pod krídlami envirorezortu. Zavádza sa tzv. integrované konanie, ktoré má zjednodušiť a zefektívniť proces prípravy a povoľovania investičných projektov v súlade s environmentálnymi štandardami. Doteraz prebiehali procesy na viacerých úrovniach príslušných orgánov ako samostatné konania, teraz ich má nahradiť jedno integrované konanie, ktoré zohľadní všetky požiadavky. Očakáva sa tak vyššia kvalita rozhodovania a zvýšená prehľadnosť konania, ktoré sa bude viesť elektronicky v informačnom systéme územného plánovania a výstavby.

3 hlavné zmeny v zákone o EIA

Novela zákona o EIA priniesla 3 hlavné zmeny. Prvá sa týka vylúčenia posudzovania vplyvov na životné prostredie v prípade kolaudačného konania. Ďalej ide o obmedzenie možnosti verejnosti pripomienkovať proces EIA, a to zavedením možnosti správneho orgánu neprihliadať na zjavne neodôvodnené pripomienky. A nakoniec zavedenie procesnej koncentrácie konania, ktorá umožňuje správnym orgánom neprihliadať na pripomienky podané po lehote.

Novela zákona o EIA teda prináša precizovanie existujúcich ustanovení s cieľom nastaviť jasnejšie pravidlá pre orgány štátnej správy, ako aj subjekty, ktoré do konania vstupujú. Zmenou je aj povinnosť zverejňovať informácie o plánovanom projekte na internete a zjednodušenie postupov posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Prečítajte si o procese EIA viac v ponuke našich služieb TU.

Možno vás zaujme aj téma: Kedy potrebuje podnikateľ CE certifikát výrobku, a ako je to pri obchodovaní s Veľkou Britániou?

Potrebujete zabezpečiť proces EIA na Slovensku? Neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme.